Nhánh 1 họ Đặng chạp mã 13-12-2013 minhhien

Một số hình ảnh chạp mã tại làng của nhánh 1 Họ Đặng Kế Môn vào  2 ngày 10-11/11/ Quý Tỵ (12-13/12/2014)

Các o, thím cùng tham gia chạp mã

Quây quần sau chạp

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác