Họ Nguyễn Văn

  • Tộc Nguyễn (Văn)

    26-01-2017 minhhien

    NHÀ THỜ HỌ NGUYỄN (VĂN) Địa điểm: Trên đường Cái Quan, xóm Đập (xóm 35) Khánh thành năm …?    Nhà thờ cũ Tộc trưởng: Nguyễn Xuân Thành (Trai) Các Tộc trưởng trước: Nguyễn Cháu, Nguyễn  Biên, Nguyễn văn Mượn- Nguyễn Văn Ngỗng-Nguyễn Văn Hoài-Nguyễn Văn Huấn-Nguyễn Văn Xưng. Việc Tiếu: Không Chạp mã: ngày 10 […]