Họ Trần Văn

 • Tộc Trần (Văn)

  04-04-2012 minhhien

  Địa điểm: Tên đường ngang, Đội 3 (xóm 17) Khánh thành…… Đại tu ngày 10/3/2012 (12/2 ÂL) Tộc trưởng: Trần Văn Trân. Các Tộc trưởng trước: Trần Văn Sóc, Trần Văn Cớ, Trần Văn Vàng, Trần Văn Luân, Trân Văn Giáng… Chạp mã ngày: 10/9 ÂL Việc Tiếu: Không

 • Thông tin về Tộc Trần Văn

  09-02-2012 minhhien

  CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ TRAI ĐÀN TRUY TIẾN TIÊN LINH GIẢI OAN BÁT ĐỘ CHẨN TẾ CÔ HỒN NGUYỆN CẦU ÂM SIÊU DƯƠNG THÁI TỘC TRẦN VĂN – Ngày 10/02 AL tức 02/03/2012 : 15h00 Thượng Phan Sơn Thuỷ – Ngày 15/02 AL tức 07/03/2012 : 16h00 Lễ Triệu Tổ – Ngày 16/02 AL tức […]

 • NHÀ THỜ TỪ ĐƯỜNG TỘC TRẦN VĂN- LÀNG KẾ MÔN

  07-12-2011 admin

  Công đức tổ tiên xây nghiệp cả Nghĩa nhân con cháu đáp ơn dày Xuất phát từ đạo lý đó: Tộc Trần Văn Làng Kế Môn tổ chức đại lễ khánh thành Trai đàn truy tiến tiên linh giải oan bạc độ chẩn tế cô hồn cầu nguyện âm siêu dương thái. Tộc Trân văn […]