Họ Trần Đăng

  • VIỆT TIẾU CÁC HỌ TRONG THÁNG 2 ÂM LỊCH

    10-03-2018 minhhien

    Chúng tôi xin gửi thông tin lễ Việt Tiếu các tộc họ theo thứ tự thời gian để bà con sắp xếp về dự Việt Tiếu họ Phan Văn: ************************************************************************************************************************************** Việt Tiếu họ Trần Đăng: ******************************************************************************************************************************************* Việt Tiếu họ Hoàng Thành:

  • Tộc Trần (Đăng)

    26-01-2017 minhhien

    NHÀ THỜ HỌ TRẦN (ĐĂNG) Ảnh chụp tháng 12/2012 Địa điểm: Trên đường Ngang, Đội 3.giưã xóm 18-19 Khánh thành năm 1986 (Bính Dần) Cổng Tam quan năm 2009 4 trụ biểu năm 2011 Tộc trưởng: Trần Đăng Lạc Các Tộc trưởng trước: Trần Hữu Nhơn (mất ngày 22/6 Tân Mão).-Trân Đăng Mót,- Trần Hữu […]