DANH SÁCH TỔ CHỨC & CÁ NHÂN ĐÓNG GÓP HỖ TRỢ ĐỒNG HƯƠNG LÀNG KẾ MÔN GẶP KHÓ KHĂN TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI TP.HCM VÀ CÁC TỈNH LÂN CẬN 31-07-2021 Thao Nguyen

(Tổng kết ngày 28/7/2021)

(Đợt 1)

1.Bà con làng Kế Môn ở quê nhà: 58.460.000VNĐ (năm mươi tám triệu, bốn trăm sáu chục ngàn)

2.Đặng Hữu Lập (Long Thành) 20.000.000 VNĐ (hai mươi triệu)

3. Đặng Hữu Tường 1.000.000VNĐ (một triệu)

4. Nguyễn Thanh Mạo 1.000.000VNĐ (một triệu)

5. Hoàng Ngọc Anh 10.000.000VNĐ (mười triệu)

6.Hoàng Thị Gái 2.000.000VNĐ (hai triệu)

7.TV Ngọc Thạnh(Con gái Sơn Huê) 5.000.000VNĐ (năm triệu)

8.GĐ Hoàng Ngọc Hùng và

GĐ Hoàng Ngọc Châu 5.000.000VNĐ (năm triệu)

9.Hoàng Ngọc Kim 1.000.000VNĐ. (một triệu)

10.Người dấu tên ở BMT 2.000.000VNĐ. (hai triệu)

11.Cô Làng KM dấu tên 10.000.000VNĐ (mười triệu)

12.Phan Văn Đức BMT 1.000.000VNĐ (một triệu)

13.Bùi Tiến – Mai (USA) 6.870.000VNĐ (300USD)

14.Hoàng Khanh (USA) 5.000.000VNĐ (năm triệu)

15.Trần Duy Tư 1.000.000VNĐ (một triệu)

16.Bùi Thế Phiến (Vĩnh Long) 10.000.000VNĐ (mười triệu)

17.Hội ĐH Phong Điền Tp.HCM 5.000.000VNĐ (năm triệu)

18.Quỹ hội hỗ trợ (lần 1): 1.170.000 VNĐ (một triệu một trăm bảy chục ngàn)

Cộng đợt 1: 145.500.000 (một trăm bốn mươi lăm triệu, năm trăm ngàn)

(Đợt 2)

19.Hội bảo trợ Kế Môn 5.000.000VNĐ (năm triệu)

20.Con gái làng Kế Môn 2.000.000VNĐ (hai triệu)

21.Bùi Dũng – Nha Trang 1.000.000VNĐ (một triệu)

22.Lê Duy Quang – Bảo Lộc 500.000VNĐ (năm trăm)

23.Phan Văn Đức Đaklak (lần 2) 1.000.000VNĐ (một triệu)

24. Hội đồng hương BMT. 2.000.000VNĐ (hai triệu)

25.Hoàng Du SG 1.000.000 VNĐ (một triệu)

26.Phan Văn Toàn Đ.Hà. 2.000.000VNĐ (hai triệu)

27.Hoàng Thị Cúc G Lai 500.000 VNĐ (năm trăm)

28.Con gái Kế Môn (lần 2) 3.000.000VNĐ (ba triệu)

29.Quỹ hội hỗ trợ (lần 2) 3.700.000VNĐ (ba triệu bảy trăm)

Cộng đợt 2: 21.700.000VNĐ (hai mươi mốt triệu bảy trăm ngàn)

TỔNG CỘNG 2 ĐỢT: 167.200.000VNĐ (Một trăm sáu mươi bảy triệu, hai trăm ngàn)

Tp.HCM, ngày 28 tháng7 năm 2021

TM. BĐH: Nguyễn Thanh Mạo

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác