Họ Nguyễn (Ngược)

  • Tộc Nguyễn (ngược)

    03-03-2017 minhhien

    Nguyễn (ngược) Địa điểm: Trên đường Ngang, ngược xóm Nguyễn (Xóm 11). Khánh thành năm 1979 Tộc trưởng: Nguyễn Thanh Chước Các Tộc trưởng trước: Nguyễn Thanh Phúc, Nguyễn Thanh Gẫm…, Việt Tiếu: năm Tý Chạp mã: ngày Mộ Tổ : Liên lạc: