KÍNH LẠY TỔ SƯ 04-10-2010 minhhien

Kính lạy Đệ Nhứt-Nhị Tổ sư

Ơn nhuần phước huệ, Đạo nhân từ

Sáng tạo, phát minh truyền lưu lại

Cho đời nối nghiệp được an cư

Cơm no, áo ấm nhờ ơn Tổ

Uống nước nhớ nguồn lạy Tổ sư

Hoàng Giai (đệ tử Kim hoàn, Kế Môn)

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác