ĐẠI LỄ VIỆC TIẾU TỘC NGUYỄN THANH 14-03-2019 minhhien

Ngày 9-10 tháng 2 năm Kỷ Hợi (14-15/3/2019) con cháu tộc Nguyễn Thanh làng Kế Môn đồng quy về Từ đường tộc họ để tổ chức Tiếu kỳ .

Sáng ngày 9 tháng 2

Lễ Hưng Trác

Lễ Triệu Tổ

 

 

Nghinh Sơn Thủy

 

Lễ Túc Yết

Lễ cúng cô hồn

Lễ Chánh tế

Tiệc chia tay ngày 15/3/2019

 

 

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác