VIỆT TIỀU HỌ LÊ (2) 31-03-2015 minhhien

Ngày 11 tháng Hai năm Ất Mùi, Việt Tiếu họ Lê đã thực hiện lễ Hành hương, cúng Cô hồn và Chánh tế.

Lễ hành hương

IMG_2799 IMG_2855 IMG_2857 IMG_2860 IMG_2862 IMG_2863 IMG_2864 IMG_2865 IMG_2867 IMG_2869 IMG_2885 IMG_2895 IMG_2897 IMG_2912 IMG_2913 IMG_2936IMG_2938

Lễ cúng Cô hồn

IMG_2943 IMG_2945 IMG_2947 IMG_2950 IMG_2953 IMG_2955 IMG_2959 IMG_2962 IMG_2969 IMG_2971 IMG_2972 IMG_2974 IMG_2975 IMG_2976 IMG_2977 IMG_2978 IMG_2980IMG_2984

Lễ Chánh tế

IMG_2989 IMG_2994 IMG_2999 IMG_3003 IMG_3010 IMG_3014 IMG_3015 IMG_3024 IMG_3028 IMG_3029 IMG_3030 IMG_3031 IMG_3032 IMG_3033 IMG_3036 IMG_3040 IMG_3045 IMG_3047 IMG_3049 IMG_3050 IMG_3057 IMG_3073

IMG_3086

 

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác