Văn Thánh 06-09-2010 admin

http://langkemon.com.vn/wp-content/uploads/2010/09/Văn-Thánh3.jpg

Địa điểm: Xóm 2

Miếu thờ chung các vị quan văn.

Văn tế ?

Tế vào ngày Mậu, tháng 8

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác