Trường Mầm Non 15-09-2010 minhhien

TRƯỜNG MẦM NON

Địa điểm: Xóm Trường, đầu thôn 2

Trường có 2 cơ sở

Trường có …trẻ đến trường trong tổng số …. Trẻ cùng độ tuổi trong làng

Số trẻ ở tuổi mẫu giáo đến trường đạt…..%

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác