Miếu Ngài Khai Canh 15-09-2010 minhhien

MIẾU NGÀI KHAI CANH

Địa điểm: Trên đường ngang Rú, phía sau nhà thờ họ Trần Đăng.

Văn tế:

BỔN THỔ TÁN LÝ KHAI CANH TRẦN QUÝ CÔNG TƯỚC PHONG DỰC BẢO TRUNG HƯNG GIA TẶNG ĐOAN TÚC LINH PHÒ TÔN THẦN.

Tế ngày; 9-10/3 ÂL

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác