Miếu đôi 06-09-2010 admin

Địa điểm: Xóm 3, chếch về bên phải, sau Văn Thánh (từ ngoài nhìn vào)

Nơi thờ 2 vị thần…?

Văn tế 1: BẮC PHƯƠNG UY LINH DÕNG LIỆT, TƯỚC PHONG DỰC BẢO TRUNG HƯNG GIA TẶNG ĐOAN TÚC LINH PHÒ TÔN THẦN

Văn tế 2: CAO CÁC QUẢN ĐỘ HOẰNG MÔ VĨ LƯỢT ĐÔN HẬU PHÙ HỰU TRẠC DƯƠNG TÁC VĨ THƯỢNG ĐẲNG TÔN THẦN

Tế ngày: ?

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác