Miếu Bổn Thổ Thổ Kỳ 15-09-2010 minhhien

MIẾU BỔN THỔ THỔ KỲ

Địa điểm: Chân rú, từ xóm Khe lên

Tế ngày: Răm tháng Giêng, tháng 7, tháng 10

Văn Tế: BỔN THỔ THỔ KỲ TƯỚC PHONG DỰC BẢO TRUNG HƯNG GIA TẶNG TINH HẬU TRUNG ĐẲNG TÔN THẦN

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác