XIN CÁO LỖI 24-11-2015 minhhien

Kính thưa bà con,

Như vậy là trang web langkemon.com.vn đã 2 lần bị “LỖI KỸ THUẬT”.

Vì vậy, tuy tốn kém nhưng trang web phải thay đổi đất, hy vọng “những ai đó” nương tay cho !

Thành thật cáo lỗi cùng bà con.

Minh Hiền

Phản hồi (4)

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác