VIỆT TIẾU TỘC ĐẶNG HỮU LÀNG KẾ MÔN 20-03-2016 minhhien

Theo truyền thống, tộc Đặng Hữu làng Kế Môn, Phong Điền, Thừa Thiên lễ Việt Tiếu vào năm Thân. Vào 2 ngày 10-11 tháng 2 năm Bính Thân (18-19/3/2016) tộc Đặng Hữu làng Kế Môn đã long trọng tổ chức Tiếu kỳ.

Do chương trình quá dày, chúng tôi xin trích đăng phóng sự ảnh từng phần.

Ngày 18/3/2016- Lễ Hưng Tác

trieu to1

trieu to2

trieu to3

trieu to4

trieu to5

trieu to6

trieu to7

trieu to8

trieu to10

trieu to11

Lễ Triệu Tổ

Trieu To1

Trieu To2

Trieu To3

Trieu To4

Trieu To5

Trieu To6

Trieu To7

Trieu To8

Trieu To9

Trieu To10

Trieu To11

Trieu To12

Trieu To13

Trieu To14

Lễ Túc Yết

Trieu To15

Trieu To18

Trieu To19

Trieu To20

Trieu To21

Trieu To22

Trieu To23

Trieu To24

Trieu To25

Trieu To26

Trieu To27

Trieu To28

Trieu To29

Trieu To30

Cúng cô hôn

co hon1

co hon2

co hon3

co hon4

co hon5

co hon6

co hon8

co hon9

co hon10

co hon11

co hon13

co hon14

co hon15

co hon16

co hon17

co hon18

co hon19

co hon20

Lễ chánh tế

trieu to1

trieu to2

trieu to3

trieu to4

trieu to5

trieu to6

trieu to7

trieu to8

trieu to9

trieu to10

trieu to11

trieu to12

trieu to13

trieu to14

trieu to15

trieu to16

trieu to17

trieu to18

trieu to19

trieu to20

trieu to21

trieu to22

trieu to23
trieu to24

trieu to25

trieu to26

trieu to27

trieu to28

trieu to29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác