VIỆC TIẾU HỌ BÙI 13-03-2012 minhhien


Lễ viếng của Tôc họ Bùi Thừa Thiên-Huế


Các Tộc họ trong làng đến viếng

Phát quà cho người cao tuổi
Phát quà cho học sinh giỏi


a>

\

a href=”http://langkemon.com.vn/wp-content/uploads/2012/03/S73R20556.jpg”>
<

Phản hồi (4)

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác