THƯ MỜI DỰ LỄ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ 21-11-2022 minhhien

ĐĐ Thích Giác Thăng, tên đ ời là Hồ Hiệp, người làng Kế Môn, thân sinh là ông Hồ Cháu và mẹ là Huỳnh Thị Nơi, bác là Hồ Bá Lai được bổ nhiệm Trụ Trì Tịnh xá Ngọc Nhiên. website langkemon.com.vn xin đăng thư mời mong bà con làng Kế Môn hoan hỷvề dự lễ

Chúng tôi đã nhận được số tiền cúng dường ĐĐ Thích Giác Thăng (do quý đồng hương không đến dự đươc):

  • Ông Hồ Huệ…………………….1.000.000 đ
  • Ông Đặng Hữu Tường…………500.000 đ
  • Ông Trần Duy Tư………………..200.000 đ
  • Ông Nguyễn Phu…………………300.000 đ
  • website langkemon.com.vn…..200.000 đ
  • Ông Hoàng Ngọc Nịnh ……….1.000.000 đ
  • Sẽ cập nhật tiếp nếu có người cúng dường…

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác