KẾ MÔN QUÊ HƯƠNG TRONG TÔI- HOÀNG DỤC 09-08-2021 minhhien

website langkemon.com.vn nhận được cuốn KẾ MÔN QUÊ HƯƠNG TRONG TÔI do anh Hoàng Dục viết.

Đây là cuón sách quý dành cho Kế Môn. Sách dày gần 400 trang do Nhà xuất bản Hội Nhà Văn ấn hành, trong đó ghi nhận một số danh nhân, khoa bảng, tên làng, những huyền thoại, giai thoại trong làng, nói về làng nghề, nét văn hóa của làng Kế Môn…được tham khảo trên nhiều tài liệu.

Xin trân trọng giới thiệu

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác