Điều lệ Hội Đồng Hương Làng Kế Môn ( Tp.hcm) 30-03-2012 admin

Ngày 25/3/2012, tại
nhà Ông Đặng Hữu Tường, Ban Điều Hành Hội đồng hương làng Kế Môn tại TP HCM và các vùng lân cận đã họp và thông qua một số văn bản, chúng tôi xin trích đăng để thông tin đến bà con :
ĐIỀU LỆ
HỘI ĐỒNG HƯƠNG LÀNG KẾ MÔN
TẠI TP.HCM VÀ CÁC VÙNG LÂN CẬN
( SỬA ĐỔI & BỔ SUNG )
*******************

CHƯƠNG I : TÊN GỌI – TÔN CHỈ – MỤC ĐÍCH
Điều 1. Tên gọi
Tên đầy đủ của hội là HỘI ĐỒNG HƯƠNG LÀNG KẾ MÔN TẠI THÀNH
PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ CÁC VÙNG LÂN CẬN
Điều 2. Tôn chỉ – Mục đích
Hội đồng hương làng Kế Môn là một tổ chức xã hội tự nguyện, tập hợp những bà con
đồng hương hiện đang sinh sống tại Tp. HCM và các vùng lân cận, có tấm lòng hướng về quê
cha đất tổ, có tinh thần đoàn kết, muốn giao lưu học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau, đồng thời cũng muốn,
qua hội, đóng góp sức mình vào việc hỗ trợ đồng hương tại quê nhà trong cuộc sống cũng như
trong xây dựng và phát triển.
CHƯƠNG II : NHIỆM VỤ – QUYỀN HẠN
Điều 3. Nhiệm vụ
Hội hoạt động trên tinh thần thượng tôn pháp luật nói chung và tuân thủ mọi quy định
riêng của địa phương . Các hoạt động của hội phải là những hoạt động có tính xã hội, tương tế,
hợp pháp, không liên quan đến các lĩnh vực chính trị hay tôn giáo nhạy cảm.
Điều 4. Quyền hạn
Được vận động tài trợ từ các cá nhân, cũng như các tổ chức trong nước , đồng hương
và tổ chức ở nước ngoài. Được tổ chức họp mặt, gặp gỡ trực tiếp các hội viên theo định kỳ hằng
năm và đột xuất trong trường hợp cần thiết.
CHƯƠNG III : HỘI VIÊN
Điều 5. Tư cách hội viên
Tất cả công dân nam nữ, có nguồn gốc từ làng Kế Môn, kể cả con cháu,dâu rể, nội ngoại
các thế hệ, từ 18 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống và làm việc tại Tp.HCM và các vùng lân cận,
đều được tham gia vào hội với tư cách “ hội viên.” Các thành viên khác trong gia đình chưa đủ
18 tuổi được tham dự các ngày họp mặt đồng hương với tư cách là “gia đình hội viên”. Chỉ có
hội viên mới được quyền biểu quyết.
Điều 6. Hội phí
Mức hội phí được quy định theo niên liễm cho từng hội viên, đóng theo từng năm, mức
đóng là 50.000 VND/năm/hội viên. Mức này có thể được điều chỉnh để phù hợp với tình hình
tiền tệ , giá cả thực tế ngoài thị trường .
Điều 7. Quyền lợi hội viên
-Tham gia các hoạt động của hội.
-Thảo luận, biểu quyết điều lệ, nội quy liên quan tới hội.
-Đóng góp ý kiến, phê bình, chất vấn công tác của ban Điều hành hội.
-Bầu cử, ứng cử vào các chức vụ trong ban Điều hành hội.
-Được giúp đỡ, hỗ trợ vật chất cũng như tinh thần từ hội cũng như các cá nhân trong hội.
-Được quyền xin ra khỏi hội nếu thấy không còn đủ điều kiện tham gia.
Điều 8. Nghĩa vụ hội viên
-Tuân thủ điều lệ, nội quy của hội.
-Hoàn thành nhiệm vụ trên cương vị được giao.
-Tham gia sinh hoạt đều đặn và đóng hội phí đầy đủ.
-Sẵn sàng đóng góp ý kiến để xây dựng hội.
-Vận động, khuyến khích con cháu, dâu rể trong gia đình tham gia vào hội.
Điều 9. Chấm dứt tư cách hội viên
Tư cách hội viên sẽ chấm dứt nếu xảy ra một trong các trường hợp sau :
-Hội viên hoạt động trái với điều lệ, nội quy của hội, được nhắc nhở nhưng vẫn tái phạm.
-Không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của hội viên.
-Tự nguyện xin ra khỏi hội.
CHƯƠNG IV : CƠ CẤU TỔ CHỨC
Điều 10. Đại hội đồng hương
Chịu trách nhiệm và có quyền hạn cao nhất là Đại hội đồng hương với sự tham dự của
tất cả hội viên và túc số 2/3 số hội viên có mặt là đủ để thông qua một quyết định. Đại hội nhóm
họp thường kỳ ba (3) năm một lần , hoặc bất thường do ban Điều hành hội hoặc quá bán (1/2) số
hội viên đề nghị triệu tập nếu có yêu cầu. Có nhiệm vụ :
-Quyết định sửa đổi hay bổ sung điều lệ hội.
– Thông qua điều lệ, nội quy hội.
-Quyết định phương hướng, nội dung hoạt động của hội.
-Bầu ra Hội trưởng,các vị trí chủ chốt trong ban Điều hành gồm trưởng và các phó ban.
Điều 11. Hội trưởng
Hội trưởng là chức vụ có tính nghi thức được Đại hội đồng hương bầu ra từ các vị
trưởng lão trong hội viên, còn đủ minh mẫn về tinh thần và tương đối về sức khỏe thể chất. Hội
trưởng là đại diện tinh thần của hội viên, là chủ tế trong các lễ tế của đồng hương làng. Chức vụ
hội trưởng không có nhiệm kỳ, chỉ khi nào bản thân hội trưởng hay quá nửa số hội viên đề nghị
thay thế, đại hội đồng hương sẽ xét và bầu hội trưởng mới. Trong thời gian chờ bầu lại, Trưởng
ban điều hành tạm thời được kiêm nhiệm.
Điều 12. Nhân sự Ban Điều hành
– Ban Điều hành hội gồm Trưởng ban và 2 phó ban .
– 1 kế toán , 1 thủ quỹ và 4 tiểu ban cùng 1 câu lạc bộ trẻ đồng hương, gồm :
– Tiểu ban hội viên với trưởng ban và các tổ trưởng phụ trách vùng dân cư.
– Tiểu ban giao tế, nghi lễ với trưởng ban và các ủy viên.
– Tiểu ban văn hóa, truyền thông với trưởng ban và các ủy viên.
– Tiểu ban vận động và khuyến học với trưởng, phó ban và các ủy viên.
– Câu lạc bộ trẻ đồng hương.
Điều 13. Quyền hạn và nhiệm vụ Ban Điều hành
-Điều hành trực tiếp các hoạt động của hội theo đúng điều lệ, nội quy hội.
– Chọn và phân công các chức vụ ngoài sự lựa chọn của Đại hội đồng hương.
– Xét kết nạp hội viên mới và chấm dứt tư cách hội viên theo điều lệ quy định.
– Triệu tập, tổ chức các cuộc họp mặt toàn thể thường niên và bất thường.
– Báo cáo hoạt động hằng năm và tổng kết nhiệm kỳ trước đại hội toàn thể.
– Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng hương về mọi hoạt động của hội.
Điều 14. Ban Tư vấn, ban kiểm soát
Được Đại hội đồng hương bầu ra bên cạnh Ban Điều hành, Ban Tư vấn có nhiệm vụ
tham mưu, đóng góp ý kiến cho ban Điều hành hội về những vấn đề phát sinh cần giải quyết,Ban
Kiểm soát theo dõi kiểm tra các hoạt động của ban Điều hành, kể cả các quyết toán tài chính
hằng năm. Hai ban này, mỗi ban có ba (3) thành viên, được chọn ưu tiên trong số các vị từng có
kinh nghiệm và uy tín trong ban Điều hành nhiệm kỳ cũ.
Điều 15. Nhiệm kỳ của Ban Điều hành, Ban Tư Vấn và Ban Kiểm soát
Nhiệm kỳ của Ban Điều hành, Ban Tư Vấn và Ban Kiểm soát là ba (3) năm. Trong nhiệm kỳ, nhân
sự có thể được điền khuyết, thay thế hoặc bổ sung để phù hợp với tình hình phát triển. Thẩm
quyền điền khuyết, thay thế hay bổ sung được quy định theo thẩm quyền tại điều 12 và 13.
CHƯƠNG V : QUỸ HỘI
Điều 16. Nguồn thu và chi
– Hội hoạt động nhờ vào nguồn quỹ thường xuyên như hội phí, tiền cúng làng ngày họp
mặt đầu năm của hội viên và gia đình. Không thường xuyên như tiền tài trợ từ các nhà hảo tâm,
các mạnh thường quân từ trong hội, trong nước cũng như ngoài nước.
– Qũy xuất chi cho các hoạt động của hội theo định mức ghi trong nội quy ( thăm ốm
đau, lễ tang , quà tết…) hoặc theo biểu quyết thông qua của ban Điều hành trong các trường hợp
đột xuất ( không ghi trong nội quy). Khi cần thiết, quỹ có thể chi yểm trợ cho quỹ khuyến học.
Điều 17. Quản lý quỹ
-Thu chi của quỹ theo lệnh của trưởng ban Điều hành, phải được kế toán ghi vào sổ
sách, có chứng từ thu chi, được lưu giữ an toàn. Thủ quỹ nhập, xuất quỹ qua kế toán. Tồn quỹ từ
10.000.000 VND phải được gởi vào ngân hàng để sinh lời. Phó ban 1 chuyên trách tài chánh phải
kiểm tra quỹ hàng tháng và báo cáo tồn quỹ cho trưởng ban.
– Hằng năm, vào dịp họp mặt toàn thể, tài chánh phải được báo cáo công khai trước
toàn thể hội viên.
CHƯƠNG VI : KHEN THƯỞNG – KỶ LUẬT
Điều 18. Khen thưởng và kỷ luật
– Những hội viên, gia đình hội viên và các cá nhân ngoài hội có thành tích đóng góp
xuất sắc cho hội về tài chánh cũng như kế sách sẽ được hội khen thưởng, tuyên dương.Hình thức
tuyên dương do ban Điều hành quy định.
– Hội viên làm trái với điều lệ, nội quy của hội, hoặc có những lời nói, hành vi làm mất
đoàn kết nội bộ, hoặc tung tin thất thiệt sẽ bị kỷ luật. Hình thức kỷ luật sẽ do ban Điều hành quy
định : nhẹ nhất là cảnh cáo, nặng nhất là khai trừ ra khỏi hội.
CHƯƠNG VII : ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 19. Sửa đổi và bổ sung điều lệ
Điều lệ có thể được sửa đổi, bổ sung nhiều lần để phù hợp với từng giai đoạn phát triển.
Chỉ có Đại hội đồng hương với ít nhất 2/3 số hội viên có mặt tán thành mới có thẩm quyền sửa
đổi hoặc bổ sung điều lệ này .
Điều 20. Hiệu lực thi hành
Điều lệ gồm 7 chương 20 điều, sau khi được phổ biến để hội viên nghiên cứu, đóng
góp ý kiến, được chỉnh sửa hoàn chỉnh và thông qua ngày 20/3/2012 và có hiệu lực từ ngày được
thông qua.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2012
TM. BĐH. HĐH. Làng Kế Môn tại Tp.HCM và các Vùng lân cận
Trưởng ban
( Đã ký )
Đặng Hữu Tường

SƠ  ĐỒ  TỔ  CHỨC

HỘI  ĐỒNG HƯƠNG  LÀNG  KẾ MÔN

TẠI TP.HCM VÀ CÁC VÙNG LÂN CẬN

*********************

Đại Hội Đồng Hương

Hội Trưởng

Ban Tư vấn      Ban Điều Hành Ban Kiểm soát

* Trưởng ban            * Trưởng ban                * Trưởng ban

*  Ủy viên 1               * 2 Phó ban                   * Ủy viên 1

* Ủy viên 2                 * Thư ký                         * Ủy viên 2

* Thủ quỹ

Ban Giao Tế&Nghi Lễ T Ban Liên Lạc Hội viên T.Ban Văn Hóa&Truyền Thông T.Ban Vận Động& Khuyến Học

Trưởng ban                            – Trưởng ban                                 -Trưởng ban                                    – Trưởng ban

– Phó ban                                  – Tổ trưởng 1                                    – Phó ban                                            – Phó ban 1

– Ủy viên 1                              – Tổ trường 2                                     – Ủv.pt website                                        – Phó ban 2

– Ủy viên 2                             – Tổ trưởng 3                                   – Ủv pt tập san                                              – Kế toán

– Ủy viên 3                            – Tổ 4,5,6,7,8                                     – Ủv pt hình ảnh                                           – Thủ quỹ

– Uỷ viên 4                             – Tổ trưởng 9                                    – Ủv pt văn nghệ                                           – Ủy viên

Câu Lạc Bộ Trẻ Đồng Hương

– Chủ nhiệm

– Thư ký

NHÂN SỰ BĐH HỘI ĐỒNG HƯƠNG

LÀNG KẾ MÔN TẠI TP.HCM & CÁC VÙNG LÂN CẬN

( Nhiệm kỳ 2012-2015 )


**************** *

* Hội trưởng : ĐẶNG HUỀ


BAN TƯ VẤN

-Hồ Huệ

-Hoàng Ngọc Thảo


BAN ĐIỀU HÀNH

-Trưởng ban :Đặng Hữu Tường

-Phó ban 1 :Nguyễn Thanh Mạo

-Phó ban 2 : Hoàng Công Lý

– Kế toán : Ng.Th.Mạo (tạm thời)

-Thủ quỹ : Nguyễn Phu


BAN KIỂM SOÁT

-Hoàng Tiếu

– Bùi Thí


TB.GIAOTẾ&NGHI LỄ

1-Võ Xuân Thành

2-Nguyễn Quýnh

3-Phan Văn Lợi

4-Nguyễn Phu

5-Nguyễn Tiến

6-Bùi Văn Ngọc

7-Đặng Minh Hiền


TB. LL HỘI VIÊN

1-Trần Hữu Sấn

2-Phan Văn Lợi

3-Trần Duy Tư

4-Hoàng Ngọc Ninh

5-Nguyễn Quýnh

6-Hoàng Ngọc Bính

7-Trần Hữu Khuynh


TB.VĂNHÓA&TR.THÔNG

1-Nguyễn Thanh Mạo

2-Nguyễn Thanh Hoài

3-Đặng Minh Hiền

4-Hoàng Công Lý

5-Hồ Tá Dũng

6-Dương Thị Thương

7-Lê Thị Lành


TB.VẬN ĐỘNG&KH.HỌC

1-Trần Duy Tư

2-Đặng Minh Hiền

3-Hoàng Công Lý

4-Võ Xuân Thành

5-Trần Hữu Sấn

6-Phan Văn Lợi

7-Lê Văn Thi


CÂU LẠC BỘ TRẺ ĐỒNG HƯƠNG

– Chủ nhiệm : Hoàng Công Lý

– Thư ký: Lê Thị Lành


THƯ NGỎ

Ban Điều hành Hội Đồng hương Làng Kế Môn tại Tp.HCM

Kính gởi Bà con Đồng Hương Làng Kế Môn trong nước và hải ngoại :


Trong khuôn khổ những hoạt động thiết thực nhằm mang lại lợi ích cho bà con đồng

hương ở Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và bà con đồng hương ở làng , cũng như các tỉnh

thành trong cả nước nói chung , Hội Đồng hương Làng Kế Môn tại TP.HCM nhận thấy cần

phải đổi mới và nâng hoạt động khuyến học của hội lên một tầm vóc có tính hệ thống và tập

trung hơn , rộng rãi và có chất lượng hơn , nhằm đáp ứng nhu cầu khuyến học ngày càng được

đặc biệt quan tâm của hội. Vì vậy, trên tinh thần nhất trí cao của toàn thể hội viên trong cuộc

họp ngày 20/3/2012 tại TP.HCM , chúng tôi đã hình thành và thông qua Bản Điều lệ Qũy

Khuyến học của hội .Nay xin được công bố rộng rãi với bà con đồng hương trong nước cũng

như ngoài nước hai điều quan trọng sau đây :

1-/ Về Nội dung Bản Điều lệ của Qũy Khuyến học thuộc Hội Đồng hương Làng Kế Môn

tại TP.HCM : (xin bà con đọc và ghi nhận trên toàn văn bản Điều lệ đính kèm thư ngỏ này )

2-/ Đối với bà con đồng hương quan tâm đến hoạt động Khuyến học này :

a/ Về

phía quý vị hảo tâm, tài trợ, quý mạnh thường quân trong cũng như ngoài nước muốn hỗ trợ

cho Qũy Khuyến học này :

– Mọi

ý kiến đóng góp, thư từ liên lạc cũng như hiện vật, hiện kim xin gởi trực tiếp về địa chỉ : Ông

Đặng Hữu Tường , ( Trưởng ban Điều hành Hội Đồng hương Làng Kế Môn tại Tp.HCM ), số 9

Đường Thống Nhất, Phường 11, Quận Gò Vấp, ĐT: 0907 607367.

Đây là địa chỉ duy nhất mà Qũy Khuyến học nhận, ngoài ra không còn một địa chỉ nào khác.

– Tất cả các hiện vật , hiện kim quý vị gởi về, trong thời gian thích hợp , Ban Điều hành chúng

tôi sẽ công bố trên website langkemon.com và trong các buổi họp mặt đồng hương của làng để

bà con tiện theo dõi .

– Các hoạt động Khuyến học như khen thưởng hay hỗ trợ, khi thực

hiện xong chúng tôi cũng sẽ báo cáo nhiều đợt, từ sơ kết đến tổng kết từng năm , cũng qua các

phương tiện thông tin trên , để bà con tiện theo dõi và giám sát.

b/ Về phía bà con đồng hương làng trên cả nước : xin bà con chủ động hợp tác với bộ

phận phụ trách “tổ chức thực hiện khen thưởng, hỗ trợ” ( trong ban Khuyến học ) để công việc

thu thập thông tin về kết quả học tập của con em được dễ dàng, chính xác và kịp thời hơn ( tránh

bỏ sót ). Mọi ý kiến đóng góp, đề nghị khen thưởng, hỗ trợ xin thông báo về địa chỉ : Ông Đặng

Hữu Tường, số 9 Đường Thống Nhất , Phường 11, Quận Gò Vấp, ĐT: 0907 607367.

Ban Điều hành Hội Đồng hương Làng Kế Môn tại TP.HCM coi sự dồi dào của nguồn

quỹ, tính minh bạch và hiệu quả hoạt động của Qũy là thước đo cho sự thành công của Qũy

Khuyến học. Chúng tôi rất mong có sự quan tâm, chiếu cố và hợp tác của quý bà con đồng

hương trên khắp mọi miền đất nước và hải ngoại để Qũy Khuyến học có điều kiện hoạt động

hiệu quả hơn, đáp ứng được mong mỏi của bà con đồng hương trong nghĩa vụ khuyến khích, hỗ

trợ các cháu hiếu học của làng.

TP.HCM, ngày 20 tháng 3 năm 2012

TM. Ban Điều hành Hội Đồng hương Làng Kê Môn tại

TP.HCM

Trưởng ban : Đặng Hữu Tường (đã ký )

ĐIỀU LỆ QUỸ KHUYẾN HỌC

Hội Đồng Hương Làng Kế Môn tại TP.HCM

& Các Vùng Lân cận


* Điều 1 : MỤC ĐÍCH THÀNH LẬP :

Nhằm có điều kiện vật chất cũng như tinh thần để khuyến khích và hỗ trợ con cháu làng

Kế Môn hiếu học, đạt thành tích cao và vượt qua những khó khăn trong quá trình học tập.


* Điều 2 : TỔ CHỨC NHÂN SỰ :

Một Ban Quản lý và Sử dụng Qũy ( gọi tắt là Ban Khuyến học ) được Ban Điều hành

hội thành lập gồm các thành viên với các nhiệm vụ đi kèm như sau :

– Chủ

nhiệm : Có nhiệm vụ điều hành tổng quát, đôn đốc các thành viên trong ban hoạt động đúng với

điều lệ, đúng chức năng của mình. Là người chịu trách nhiệm cao nhất đối với hoạt động của

quỹ.

– Bộ phận Vận động : gồm một trưởng bộ phận và ba ủy viên giúp sức, có nhiệm vụ vận

động gây quỹ từ các nhà hảo tâm, các nhà tài trợ, các mạnh thường quân trong cũng như ngoài

làng, trong nước cũng như ngoài nước.Trên cương vị của mình , với sư hỗ trợ và giám sát của

Ban Điều hành hội, bộ phận này tự tổ chức cho mình một mạng lưới vận động rộng khắp để đón

nhận sự đóng góp một cách có hiệu quả. Đồng thời công khai trên các phương tiện truyền thông

( trước mắt là trang web ) các kết quả đã đạt được : ghi rõ số liệu các cá nhân và tổ chức đã đóng

góp cho quỹ.

– Bộ phận Thực hiện : gồm một trưởng bộ phận và ba ủy viên giúp sức, có nhiệm vụ tổ

chức thực hiện các hoạt động khen thưởng và hỗ trợ thường niên cũng như đột xuất dựa trên kết

quả xét duyệt của một hội đồng do Ban Điều hành hội lập ra ( sẽ đề cập ở phần sau). Trên cương

vị đó, bộ phận này phải hình thành cho mình một mạng lưới rộng khắp nhằm thu thập tin tức

( hai chiều ) từ bà con đồng hương để xác định đối tượng được khen thưởng hay hỗ trợ một cách

khách quan, chính xác và đầy đủ .

– 1 Kế toán và 1Thủ quỹ: Kế toán chịu trách nhiệm ghi chép sổ sách xuất nhập quỹ, bảo

quản chứng từ thu chi của quỹ. Thủ quỹ chịu trách nhiệm giữ an toàn kho quỹ, bảo đảm quỹ có

sinh lời khi chưa sử dụng.


* Điều 3 : CÁC HÌNH THỨC KHUYẾN HỌC :


Qũy chủ trương khuyến khích con cháu học sinh, sinh viên bằng nhiều hình thức, tùy

thuộc vào điều kiện cho phép của quỹ và các thành phần đối tượng được hưởng, gồm cả vật chất

( hiện kim cũng như hiện vật ) và tinh thần ( như tư vấn ).Trước mắt, có các hình thức như khen

thưởng, hỗ trợ bằng giấy khen, sách vở , các trang bị cho học tập, tiền mặt, các dịch vụ hướng


dẫn, giúp đỡ trong mùa thi.Về lâu dài, khi nguồn quỹ dồi dào và ổn định, quỹ sẽ tiến tới cấp học

bỗng cho con em từ một cho đến nhiều năm.


* Điều 4 : TỔ CHỨC KHEN THƯỞNG HỖ TRỢ :


1- Thời điểm tổ chức :


1a- Khen thưởng thường kỳ : Được tổ chức hằng năm vào dịp tổ chức họp mặt đầu

năm của Hội Đồng hương tại Tp.HCM. Trường hợp các em được khen thưởng không thể có

mặt, có thể nhờ người đại diện nhận thay.

1b- Khen thưởng và hỗ trợ đột xuất : Trường hợp xuất khen thưởng hoặc hỗ trợ cần

được trao kịp thời ( nếu để chờ đến ngày đầu năm thì không còn ý nghĩa ), có thể tổ chức trao

đột xuất tại chính nơi con em nhận thưởng đang cư trú .

1c- Hỗ trợ thi cử : Được tổ chức hằng năm vào dịp đầu mùa thi Cao đẵng và Đại học tại

Tp.HCM. Do địa bàn thành phố quá rộng và phức tạp , con em học sinh các nơi về dự thi có thể

gặp trở ngại về nơi ăn chốn ở, địa điểm trường thi…nên cần có sự tiếp tay giúp đỡ của Hội Đồng

hương tại chỗ.


2- Đối tượng và Tiêu chuẩn:


Đối tượng được hưởng của quỹ là tất cả con em học sinh và sinh viên của Làng Kế Môn

không phân biệt nơi cư trú ( có thể là đang ở làng, ở Tp.HCM hay bất kỳ tỉnh thành nào trong cả

nước ), đủ tiêu chuẩn, được bà con đồng hương cũng như ” ban khen thưởng hỗ trợ” đề nghị và

được ” Hội đồng xét duyệt ” của Ban Điều hành Hội Đồng hương Làng Kế Môn tại Tp.HCM

chấp thuận .Các tiêu chuẩn bắt buộc như sau :


* Về khen thưởng :

– Học sinh cấp 1 : đạt danh hiệu học sinh giỏi 5 năm liền hoặc năm cuối xuất sắc.

– Học sinh cấp 2 : đạt danh hiệu học sinh giỏi 4 năm liền.

– Học sinh cấp 3 : đạt danh hiệu học sinh giỏi 3 năm liền.

– Các học sinh thi đỗ vào các trường Cao đẵng và Đại học với điểm từ trung bình trở lên.

– Các sinh viên tốt nghiệp Cao đẵng và Đại học .


* : Về hỗ trợ :

– Học sinh, sinh viên có gia cảnh quá khó khăn ( nếu không có sự hỗ trợ thì không thể

tiếp tục học ) .

– Học sinh các nơi về Tp.HCM thi Cao đẵng và Đại học không có nơi tạm trú, không có

bà con thân thuộc.

– Học sinh, sinh viên tạm trú tại Tp.HCM gặp bất trắc ( như đau ốm, tai nạn bất ngờ…)


3- Định mức khen thưởng, hỗ trợ :


Tùy thuộc chủ yếu vào sự dồi dào hay hạn chế của nguồn quỹ hằng năm để định ra mức

khen thưởng và hỗ trợ.Năm nào có nguồn quỹ khá sẽ tận dụng tối đa ( nhưng luôn luôn phải giữ

mức tồn quỹ an toàn 30% cho năm tới ), ngược lại khi nguồn quỹ eo hẹp sẽ bắt buộc phải chọn

đối tượng ưu tiên ( tùy thuộc vào giá trị của thành tích ). Ngoài ra phải tính đến yếu tố trượt giá .


4- Tổ chức xét chọn :


Hội đồng xét duyệt gồm Trưởng , Phó Ban Điều hành của Hội Đồng hương và 9 thành

viên trong Ban Khuyến học . Tất cả tối đa có 11 thành viên . Chỉ cần quá bán ( 6/11 ) phiếu

thuận ( trong đó có 2 phiếu của Trưởng, Phó Ban Điều hành ) , đối tượng và mức khen thưởng,

hỗ trợ sẽ được duyệt thông qua .

Trong buổi xét chọn, bộ phận chuyên trách về tổ chức thực hiện có nhiệm vụ lý giải để

chứng minh và bênh vực cho sự lựa chọn của mình, trong lúc các thành viên khác cần có sự

phản biện. Điều này sẽ giúp cho sự lựa chọn được chính xác và công bằng hơn .Đồng thời, buổi

xét chọn phải được lưu giữ trong biên bản, có đầy đủ chữ ký của các thành viên dự họp.


* Điều 5 : NHIỆM KỲ CỦA BAN KHUYẾN HỌC :


Nhiệm kỳ của Ban Khuyến học là ba ( 3 ) năm tương ứng với nhiệm kỳ của Ban Điều

hành hội. Trong suốt nhiệm kỳ, nếu có thành viên bị khuyết do bất kỳ lý do nào, Ban Điều hành

hội sẽ bổ nhiệm bổ sung. Thành viên thôi tham gia vào Ban Khuyến học sẽ phải bàn giao đầy đủ

nhiệm vụ cũng như các tài liệu, tiền bạc liên quan cho thành viên mới trước sư chứng kiến của

Trưởng Ban Điều hành Hội Đồng hương .


* Điều 6 : HIỆU LỰC THỰC  HIỆN :


Qũy Khuyến học kèm theo những hoạt động liên quan bắt đầu khởi động từ khi được

thông qua ngày 20 tháng 3 năm 2012 , sau 30 ngày hội viên góp ý chỉnh sửa, bổ sung từ bản “ dự

thảo” phổ biến trong buổi Họp mặt Đầu năm Nhâm Thìn ( 18.2. 2012 ) . Kỳ khen thưởng thường

niên đầu tiên sẽ được tổ chức vào ngày Họp mặt Đầu năm Qúy Tỵ ( 2013 ) của Hội Đồng hương

Làng Kế Môn tại Tp.HCM ( không kể những khen thưởng, hỗ trợ đột xuất trước đó nếu kịp vận

động được nguồn quỹ tương xứng ).


Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2012

TM. Ban Điều hành Hội Đồng hương Làng Kế Môn tại Tp. HCM

Trưởng ban

( đã ký )

ĐẶNG HỮU TƯỜNG

*** Để bà con theo dõi rõ ràng hơn, Về NÔI DUNG, Chúng tôi đã đính chính theo phản hồi cùa anh Mạo, còn về HÌNH THỨC thì do kỹ thuật chúng tôi chưa điều chỉnh được. Mong bà con thông cảm.


Phản hồi (1)

 • thaonguyen
  Tháng Tư 3rd, 2012 lúc 16:03

  Cám ơn Minh Hiền đã cho đăng các tài liệu này . Có thể, qua đây, bà con đồng hương làng Kế Môn nói chung sẽ biết rõ hơn về Hội Đồng hương tại TP.HCM và các Vùng lân cận. Tuy nhiên, có lẽ vì giới hạn trong kỹ thuật của một trang mạng chăng nên HÌNH THỨC TÌNH BÀY chưa được rõ ràng, mỹ thuật, như hình thức vốn phải có của một văn bản để người đọc có thể tiếp thu dễ dàng hơn. Đặc biệt về phần “SƠ ĐỒ TỔ CHỨC” của hội đúng ra phải được chụp như một “file” ảnh( một bản vẽ ) thì bà con mới hình dung được .

  Vậy rất mong bạn đọc đồng hương thông cảm và nhất trí với chúng tôi ( anh em trong BĐH hội ĐH tại TP.HCM ) là, dẫu sao, đây cũng chỉ là câu chuyện HÌNH THỨC mà thôi. Vấn đề là THỰC HIỆN . Đó mới là thước đo cho hiệu quả hoạt động của hội.

  Nhân đây cũng xin đính chính lại : Trong bản” ĐIỀU LỆ HỘI ĐỒNG HƯƠNG”, điều 15 : ” Nhiệm kỳ của Ban Điều hành và Ban Kiểm soát ” xin đọc lại là ” Nhiệm kỳ của Ban Điều hành, Ban Tư vấn và Ban Kiểm soát “. Thêm nữa, ở điều 17 “Quản lý quỹ ” dòng ” Phó ban chuyên trách tài chánh…” xin đọc lại là “Phó ban 1 ( chuyên trách tài chánh )… ”

  Xin cám ơn Minh Hiền. Xin cám ơn bà con đã theo dõi.
  Thanh Mạo ( TM.BĐH Hội )

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác