BAN ĐIỀU HÀNH LÀNG KẾ MÔN 13-08-2011 minhhien

Ban điều hành làng Kế Môn

Ban điều hành làng Kế Môn được thành lập từ năm 1998, đến năm 2002 mới được công nhận.

Ban điều hành hiện nay:

Hội chủ:  Ông Hoàng Ngọc Điệc  (trước đó: ông Bùi Thúc Tiễn)

Trưởng ban điều hành: Ông Bùi Giây

Phó ban điều hành      : Ông Hồ Trung

Thư ký                        : Ông Lê Quang ( Trước đó: ông Hoàng Khanh)

Các ủy viên : Nguyễn Nghĩa

Trần Thị Hậu

Đặng Ven

Hồ Tá Minh

Trần Mâu

Và 4 đội trưởng : Lê Hào, Hồ Tá Minh, Hoàng Hòa và Hoàng Thanh

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác