LỄ LÀNG TẠI CS 82 NGÀY 19 THÁNG GIÊNG 03-03-2021 minhhien

Chánh lễ ngày 19 tháng Giêng Tân Sửu (2/3/2021)

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác