GIỖ TỔ KIM HOÀN Ở HOUSTON 03-04-2016 minhhien

Chúng tôi nhận được khá nhiều hình ảnh trong ngày giỗ Tổ Kim Hoàn năm 2016 tại Houston, Hoa Kỳ do anh Hoàng Lý gửi về.  Cảm ơn anh Hoàng Lý và xin trích đăng thông tin này.

LAP_8084-L

LAP_8066-L

LAP_8061-L

LAP_8088-L

LAP_8082-L

LAP_8055-M

LAP_8070-L

LAP_8180-L

LAP_7999-L

LAP_8002-M

LAP_8004-M

LAP_8026-L

LAP_8028-L

LAP_8043-L

LAP_8046-L

LAP_8047-L

LAP_8064-L

LAP_8074-L

LAP_8075-L

LAP_8077-L

LAP_8103-L

LAP_8109-L

LAP_8111-L

LAP_8122-L

LAP_8125-L

LAP_8128-L

LAP_8159-L

LAP_8173-L

LAP_8175-L

 

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác