TRƯỜNG MẦM NON TỔ CHỨC THI TÔ TƯỢNG 22-03-2021 minhhien

PHÒNG GD&ĐT PHONG ĐIỀN
TRƯỜNG MẦN NON ĐIỀN MÔN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc            
Số:      /KH-MNĐM  
Điền Môn, ngày 12  tháng 03 năm 2021

KẾ HOẠCH

Tổ chức giao lưu “Tô tượng màu nước” cho trẻ 5 tuổi

Năm học 2020 – 2021

Căn cứ kế hoạch số 42/KH-MNĐM ngày 26 tháng 10 năm 2021 của trường Mầm non Điền Môn về thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021;

Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường;

Trường Mầm non Điền Môn phối hợp với trang Web làng Kế Môn xây dựng Kế hoạch tổ chức giao lưu “Tô tượng bằng màu nước” cho trẻ 5 tuổi, cụ thể như sau:

1. Mục đích

          – Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để các bé có cơ hội giao lưu, học hỏi lẫn nhau, rèn luyện thể chất và trí tuệ, qua đó thể hiện năng khiếu của bản thân, sức sáng tạo của trẻ, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình giáo dục mầm non;

          – Thông qua buổi giao lưu giúp trẻ phát triển kỹ năng giao tiếp tự tin, mạnh dạn, tích cực tham gia vào các hoạt động tập thể, hình thành kỹ năng xã hội cơ bản cần thiết cho trẻ, góp phần hun đúc sự phát triển trong nhân cách, giáo dục cho trẻ tình yêu thương đối với con người, yêu thiên nhiên, cuộc sống, yêu cái đẹp,… phát triển trí tưởng tượng, sáng tạo, nâng cao kỹ năng phối hợp các giác quan để tạo ra tác phẩm nghệ thuật; đồng thời khơi gợi lòng đam mê với nghệ thuật, hướng tới cái đẹp trong cuộc sống;

2. Yêu cầu

– Ngày hội giao lưu diễn ra nhẹ nhàng, thoải mái, vui tươi, tích cực phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý trẻ mầm non dưới hình thức vui chơi;

– Tạo cơ hội cho trẻ thể hiện sự sáng tạo, tạo điều kiện để trẻ thể hiện năng khiếu của bản thân, chủ động độc lập trong tư duy, kỹ năng, tình cảm của mình thông qua sản phẩm.

3. Đối tượng tham gia

Tất cả trẻ mẫu giáo lớp mẫu giáo lớn (5 – 6 tuổi): 32 trẻ

4. Nội dung giao lưu:

– Trẻ tô tượng màu theo ý thích của mình

– Thời gian hoàn thành sản phẩm: 35 phút 

5. Thời gian, địa điểm tổ chức

– Thời gian: Dự kiến tổ giao lưu vào thứ 6 ngày 26 tháng 03 năm 2021.

– Địa điểm: Dự kiến tổ chức tại phòng giáo dục nghệ thuật.

6. Dự kiến kinh phí tổ chức thực hiện: 2.000.000đ

         – Tổ chức cho trẻ tập trước:

1 trẻ/ 1 tượng x 32 x 25.000đ = 800.000đ

         – Tổ chức cho trẻ giao lưu

1 trẻ/ 1 tượng x 32 x 25.000đ = 800.000đ

– Màu nước:

01trẻ/ 1 hộp x 32 hộp x 10.000đ = 320.000đ

– Maket trang hoàn hội thi giao lưu: = 80.000đ                                

7. Dự kiến giải thưởng: 5.200.000đ

02 Giải nhất x 400.000 = 800.000đ

03 Giải nhì x 300.000 = 1.200.000đ

05 Giải ba x 200.000 = 1.000.000đ

22 Giải khuyến khích 100.000 x 22 = 2.200.000đ

* Dự kiến tổng cộng kinh phí tổ chức:( 6+7) =  7.200.000đ  (Bảy triệu hai trăm nghìn đồng chẵn)

Trên đây là Kế hoạch tổ chức giao lưu “Tô tượng màu nước”  năm học 2020 – 2021 của trường Mầm non Điền Môn, Các giáo viên lớp mẫu giáo lớn và các bộ phận liên quan phối hợp thực hiện để hội thi giao lưu đạt kết quả cao./.

Nơi nhận:
– Trang Wed làng Kế Môn;
– Lớp MG lớn;
– Lưu VT.    
HIỆU TRƯỞNG  


    Nguyễn Thị Lý

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác