TỔNG KẾT TÀI CHÁNH CUỘC THI VIẾT VĂN 2013: 05-08-2013 minhhien

Buổi tổng kết chung 2 trường

  I. Số tiền vận động từ quý mạnh thường quân và các nhà hảo  tâm tính đến 18/5/2013 như sau :

1 . Ông Hoàng Ngọc Anh   (ĐH Sài gòn) :                                                                                      3.000.000 Đ

2 . Bà Hoàng Xuân Thảo (TV.Duy Mong, Huế):                                                                        1.000.000 Đ

3 . Ông Nguyễn Phu   (ĐH. Sài gòn)  :                                                                                              1.000.000 Đ

4.  Ông Hoàng Ngọc Ninh  ( nt )  :                                                                                                    1.000.000 Đ

5.  Ông Đặng Hữu Tường   ( nt )  :                                                                                                         500.000 Đ

6.  Ông Trần Duy Tư          ( nt )  :                                                                                                           500.000 Đ

7.  Ông Nguyễn Thanh Mạo  (nt ) :                                                                                                    500.000

8.  Ông Hồ Tá Diễn ( ĐH cs 52 )   :                                                                                                           500.000 Đ

9.  Ông Hoàng Công Lý  (ĐH Sài gòn )  :                                                                                           500.000 Đ

10.  Câu lạc bộ Trẻ  Kế Môn tại Sài gòn  :                                                                                           500.000 Đ

                                                                                                                                                                    —————–

                                                                                                             *Cộng    :           9.000.000 Đ

                                                                                                                                                     

 Sau đó,  còn có sự đóng góp của :

                                                                                      11. O Tằm (Đăklắk)                                                               300.000 Đ

                                                                                      12. Chú Sơn (quán Sơn Huê)                                            1.000.000Đ

                                                                                                                                                              ———————————

                                                                                                                                   Tổng thu :                          10.300.000 Đ                                                 

(Mười triệu ba trăm ngàn đồng chẵn)

    Đã chi:

1.  Trường Tiểu học Điền Môn : 10 giải :                                                                                             2.100.000 Đ

2.  Trường THCS Phú Thạnh    : 18 giải :                                                                                              3.250.000 Đ

3. Bồi dưỡng Ban Giám Khảo  :                                                                                                              2.000.000 Đ

4. Liên hoan tổng kết tại hai trường  :                                                                                                 1.500.000 Đ

5. Thực hiện kỷ niệm chương : 35.000X41     =                                                                              1.435.000 Đ

6. Hỗ trợ di chuyển cho đại diện hội về tham dự                                                                            1.750.000 Đ

7.  Linh tinh :                                                                                                                                                   200.000 Đ

                                                                                                                                                                           —————-

                                                                                                                                         *Cộng        :       12.235.000 Đ

                                                                                                ( Mười hai triệu hai trăm ba mươi lăm  ngàn đồng chẵn) ) 

 

   III.Qũy Khuyến học xuất bù:                                                                                                                        1.935.000 Đ

                                     (Một triệu chín trăm ba mươi lăm ngàn đồng chẵn)

 

 

                                                                                Ngày 5/8/2013, Phó ban vận động

                                                                                                       Đặng Minh Hiền

 

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác