Họ Nguyễn (xóm Đập)

  • Tộc Nguyễn xóm Đập

    03-03-2017 minhhien

    Nguyễn xóm Đập Địa điểm:Trên đường cái Quan, kề đập giáp làng Đại Lộc. Khánh thành năm 2016?                (trước đây đã khánh thành năm 1983) Tộc trưởng: Nguyễn Biên Các Tộc trưởng trước: Nguyễn Văn Mượn, Nguyễn Văn Ngỗng, Nguyễn Văn Hoài, Nguyễn Văn Huấn, Nguyễn Văn Xưng …, Việc Tiếu: năm ? Chạp mã: […]